top of page

สัมมนาประปาหมู่บ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ข้อมูลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การตรวจสอบแผง solar cell 

โดย อ.อิทธิพล

การต่อแผง solar cell

โดย อ.อิทธิพล

นโยบายการใช้ solar cell 

กับภาคการเกษตร โดย ดร.ประวิทย์

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ อ.ปกรณ์

หัวข้อ นโยบายภาครัฐกับการ

ผลิตไฟฟ้ากับระบบงานประปา

หมู่บ้าน โดย ดร.ประวิทย์

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

คู่มือบริหารจัดการระบบประปา

คู่มือสูบน้ำพลังงาน

แสงอาทิตย์

พลังงาน+ม.นเรศวร

คู่มือออกแบบระบบประปาหมู่บ้าน

งานประมูล 13 แห่ง

ตัวอย่าสงสเปค

ตัวอย่งงานประมูล 1

แบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 5000 วัตต์

พระราชกฤษฏีกา กบท

มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา 

ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่ที่ 6 1

สเปคกระทรวงพลังงาน

ประปาหมู่บ้าน

สเปคกระทรวงพลังงาน

สูบน้ำสู้ภัยแล้ง

การนำ solar cell มาทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจะเริ่มอย่างไร

การออกแบบระบบโซลาร์เซลล์

ระบบสหกรณ์น้ำชุมชน

ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

การใช้ phase และการใช้

hybrid inverter

โดย ดร.ประวิทย์

การเลือกมอเตอร์สูบน้ำ

ให้เหมาะกับประปาหมู่บ้าน

โดย ดร.โอภาส

งานประมูลประปา

โดย อ.ทวี

solar rooftop ประกอบด้วย

อุปกรณ์อะไรบ้าง

โดย อ.ปกรณ์

ช่วง solar rooftop  

อุปกรณ์พิเศษ ที่ไม่มีผลต่อ

ระบบไฟฟ้า

โดย อ.การุณ

ระบบพี้เลี้ยง

โดย ดร.ประวิทย์

สอนคำนวณ ON Grid

โดย อ.อิทธิพล

สินเชื่อธนาคาร

โดย ดร.ประวิทย์

แหล่งเงินทุน

โดย ดร.ประวิทย์

ออกแบบ solar rooftop 

ที่เชียงใหม่

โดย ดร.ประวิทย์

bottom of page