top of page

หลักสูตรช่างแอร์

ชิลเลอร์

โชคทวีคูณ เทรนนิ่ง เปิดอบรมหลักสูตร Air Chiller

เรียนระยะสั้นแต่ลงมือทำอย่างมืออาชีพ

CHILLER TECHNICIAN

ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคขององค์กร ที่สนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมในระบบแอร์ชิลเลอร์ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ สามารถตรวจสอบไปจนถึงการบำรุงรักษาและบริหารการจัดการควบคุมงานระบบได้อย่างถูกต้อง

HANDOUT

หนังสือระบบไฟฟ้าแอร์ชิลเลอร์ 1 เล่ม

หนังสือระบบออกแบบแอร์ชิลเลอร์ 1 เล่ม

หนังสือระบบบำรุงรักษาแอร์ชิลเลอร์ 1 เล่ม

SHEET เนื้อหาเพิ่มเติม

ใบงานที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน

COURSE UNIT

อัตราค่าอบรมตลอดหลักสูตร
15,000 บาท/ท่าน

Please reload

Participant
CTKTRAINING
 

วันที่ 1

ระบบแอร์ชิลเลอร์ คืออะไร

 • ระบบแอร์ชิลเลอร์ คืออะไร แตกต่างจากแอร์บ้านอย่างไร ส่วนประกอบหลักของแอร์ชิลเลอร์มีอะไรบ้าง

 • หลักการทำงานของระบบน้ำยาแอร์ชิลเลอร์ และส่วนประกอบ หน้าที่ของการทำงาน ในระบบน้ำยาแอร์ชิลเลอร์ พร้อมปฏิบัติโครงสร้างงานระบบน้ำยา

วันที่ 2

Evaporator ,Expansion Valve ,Cooling Tower

 • Evaporator  ที่ใช้ในแอร์ชิลเลอร์

 • เอ๊กแพนชั้นวาวล์ ที่ใช้ในแอร์ชิลเลอร์และแบบอิเลคโทรนิค

 • Cooling Tower ที่ใช้ในแอร์ชิลเลอร์และส่วนประกอบที่ต้องดูแลรักษา พร้อมปฏิบัติระบบ Cooling Towe

วันที่ 3

Control Chiller , Interlock ,Star Delta ,Timer

 • ระบบไฟฟ้าในแอร์ชิลเลอร์

 • ระบบคอรโทรล ในงานเซนเซอร์แอร์ชิลเลอร์

 • ระบบพาวเวอร์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Star Compressor

วันที่ 4

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า ,บำรุงรักษา ,บำบัดสารเคมี

 • ปฏิบัติงานระบบ Star Delta ช่วงเวลาการทำงานระบบไฟฟ้า ฝึกผู้เรียนให้สามารถต่อ Star Delta ให้เกิดความชำนาญสามารถนำความรู้ไปแก้ไขวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

 • ระบบเซนเซอร์ในแอร์ชิลเลอร์ได้ ระบบไฟฟ้า ,ระบบน้ำยา ,ระบบน้ำ ปฏิบัติการระบบเซนเซอร์ในแอร์ชิลเลอร์

วันที่ 5

Absortion Chiller ,สรุป ,ชิลเลอร์รวมวงจรโซล่าเซลล์

 • ระบบชิลเลอร์ Absorption Chiller การทำงานและส่วนประกอบ

 • สรุปการเรียนชิลเลอร์ นำความรู้ทั้งหมดมาวิเคราะห์อาการเสียทางไฟฟ้า วิเคราะห์อาการเสียทางน้ำยา ร้านขายอะไหล่ชิลเลอร์ ร้านรุ่นพี่ที่จบไปเปิดร้านพร้อมช่วยเหลือรุ่นน้อง

Bridgestone.jpg
ยินดีให้คำปรึกษาในการอบรมเทรนนิ่ง
ช่างชิลเลอร์ในโรงงานของคุณ

เรามีทีมงานวิทยากรและวิศวกรไฟฟ้าระบบทำความเย็น Air Chiller ในการฝึกเทรนนิ่ง ทั้งใน-นอกสถานที่

ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว

trainingcenterthai@gmail.com                                  

โทรสอบถาม 081 824 1332

**สำหรับบริษัทที่ส่งพนักงานเข้าอบรม    4 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 10%

bottom of page