top of page

โครงการสัมมนาประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อาคารทับแก้ว มหาวิทยาลัยนครราชสีมา

สวัสดีคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางศูนย์ฝึกโชคทวีคูณ ร่วมกับ โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ได้เดินทางเปิดการอบรม โครงการสัมมนาประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่ให้ความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทน

โครงการสัมมนาประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ด้วยการส่งเสริมตามที่รัฐบาล ได้สนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านและจัดสรรเงินพัฒนาตำบลในชุมชนต่าง ๆ ให้นำมาพัฒนาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน ณ ขณะนี้ เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เข้ามามีบทบาทในระบบประปาหมู่บ้านได้ถูกนำมาพิจารณาเป็นโครงการต้น ๆ ของในแต่ละชุมชน เพราะนอกจากตัวอย่างในการนำงบประมาณมาทำโครงการดังกล่าว หน่วยงานอบต.และเทศบาลท้องถิ่นสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า

โดยสมารถคืนทุนของโครงการในระยะเวลา 4-7 ปี ในส่วนของระบบพลังงานแสง-อาทิตย์นั้นสามารถใช้งานได้นานถึง 20 ปีขึ้นไป ในส่วนขององค์ความรู้ในเรื่องของการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อป้อน กับปั๊มน้ำเดิมนั้น ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่นยังขาดความรู้ในด้านนี้ ดังนั้นจึงเป็นมูลเหตุในการใช้งานระบบที่ไม่ยั่งยืน ในการสัมมนาทุกท่านจะได้องค์ความรู้ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการในฐานความรู้ต่าง ๆ ภายในระยะ เวลา 2 วัน

โดยความรู้ที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้ในการออกแบบแนวคิด การดูแลรักษา การซ่อมแซม และสามารถตรวจรับงานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเชิงเกษตรกรรมให้แก่ชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง ตัวผมในนามของคณะกรรมการผู้จัดการสัมมนาครั้งนี้ ขอเรียนเชิญประชาชน อบต.และเทศบาลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการสัมมนา รายละเอียดและกำหนดการ การอบรมตามวันและเวลาที่แนบมาในเอกสาร หน่วยงานของท่านจะได้ประโยชน์ทันทีเมื่อคนในหน่วยงานจบการสัมมนาฝึกอบบรมออกไป ขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามรายระเอียดการสัมมนา ได้ที่

Line ID : @ctk-solar

Facebook fanpage : Diamond SOLAR Energy

E-mail : contacts.solar@gmail.com


bottom of page