top of page

โครงการฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ

กิจกรรม

______________________

สวก. สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “ฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ”

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดพิธีลงนามมอบทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการฟาร์มโคนมต้นแบบเพื่อการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ” จำนวน 2,531,560 บาท ในการศึกษาวิจัยการใช้พลังงานทางเลือกในฟาร์มโคนม เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับความร่วมมือกับนักวิจัยของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในพัฒนานวัตกรรมการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในฟาร์มควบคู่ไปกับระบบไบโอแก๊ส แบบ MCLD (Modified Covered Lagoon Digester) ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับฟาร์มโคนม ซึ่งเป็นการนำของเสียจากมูลโคมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มและต้มน้ำร้อนล้างอุปกรณ์รีดนม ในขณะเดียวกันพลังงานส่วนเกินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับการผลิตฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยให้ได้มาตรฐานการผลิตทั้งการจัดการฟาร์ม สุขภาพโคนมที่ปลอดความเครียดจากความร้อนรวมไปถึงคุณภาพน้ำนมดิบที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ ได้จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวใหม่ของงานวิจัยโคนมไทย สู่พลังงานทางเลือก” โดยมีผู้ดำเนินรายการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการ สวก. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.กัลยา บุญญานุวัตร จากกรมปศุสัตว์ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ จากพลังงานจังหวัดสระบุรี ในการเสวนาดังกล่าว มีผู้แทนจากสหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 50 คน

ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ

Cr.

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=169

bottom of page