top of page

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี


เราได้เข้าไปให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

โชคทวีคูณ เทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ได้มาเป็นวิทยากรฝึกอบรม "การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน" สำหรับพี่น้อง ชาววัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี

เราเล่งเห็นถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงซึ่งประชากรส่วนมากในประเทศเรานั้น อาชีพหลักคือการทำการเกษตร ทำไร ทำสวน ปลูกข้าว

bottom of page